Regulamin Olimpiady Wiedzy Religijnej dla szkół gimnazjalnych w Diecezji Łowickiej

 

§ 1.

1. Olimpiada Wiedzy Religijnej dla szkół gimnazjalnych w Diecezji Łowickiej zwana dalej „Olimpiadą Wiedzy Religijnej” (w skrócie OWR) jest olimpiadą przedmiotową organizowaną przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu.

W olimpiadzie OWR mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Diecezji Łowickiej.

a. W olimpiadzie OWR może wziąć udział uczeń, który nie mieszka na terenie Diecezji Łowickiej, ale uczęszcza do szkoły gimnazjalnej znajdującej się na terenie Diecezji Łowickiej.

b. W olimpiadzie OWR nie może wziąć udziału uczeń, który mieszka na terenie Diecezji Łowickiej a uczęszcza do szkoły gimnazjalnej poza Diecezją Łowicką.

 

2. Olimpiada Wiedzy Religijnej jest olimpiadą wewnętrzną i nie jest w spisie Olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Olimpiadą przedmiotową z religii katolickiej, będącą w spisie Olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu jest tylko Olimpiada Teologii Katolickiej dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

§ 2.

Cele Olimpiady Wiedzy Religijnej są następujące:

1.    zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;

2.    rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;

3.    kształtowanie u młodzieży umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;

4.    stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.


§ 3.

1. Olimpiadę organizuje Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Religijnej, zwany dalej "Komitetem Głównym". Jest on odpowiedzialny za poziom merytoryczny na wszystkich etapach i za organizację etapu diecezjalnego.

2. W skład Komitetu Głównego wchodzą pracownicy Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej. Do Komitetu Głównego Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej może powołać inne osoby.

 

3. Przewodniczącym Komitetu jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu. Przewodniczący przydziela zadania poszczególnym członkom Komitetu Głównego. Osobiście lub przez wyznaczoną osobę zwołuje posiedzenia Komitetu Głównego, czuwa nad całokształtem prac Komitetu Głównego, reprezentuje Komitet Główny na zewnątrz. Przewodniczący stoi na czele Komisji Sprawdzającej etapu diecezjalnego osobiście lub wyznacza do tej funkcji innego członka Komitetu Głównego.

 

4. Komitet Główny prowadzi archiwum akt Olimpiady Wiedzy Religijnej. Przez okres 2 lat przechowuje prace uczestników etapu diecezjalnego.


§ 4.

1. Charakter Olimpiady Wiedzy Religijnej i jej przedmiot domaga się szczególnej uczciwości w przygotowaniu, przeprowadzeniu i samym uczestnictwie w olimpiadzie. Dlatego jest rzeczą ważną, aby każdy uczestnik olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i  wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.

2. Olimpiada Wiedzy Religijnej jest przeprowadzana w trzech etapach. Etap szkolny, etap dekanalny i etap diecezjalny.

 

3. Temat Olimpiady, zakres materiału (literatura), instrukcja dla organizatorów poszczególnych etapów oraz wykaz nagród opracowuje Komitet Główny w formie informacji o Olimpiadzie Wiedzy Religijnej. Informację te zostają przesłane do szkół pocztą tradycyjną i jednocześnie zostają zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej OWR.

 

§ 5.

1. Etap szkolny przeprowadza się na terenie szkoły. Etap szkolny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu etapu szkolnego nie jest możliwa przez poszczególne szkoły. Dopuszczalna jest zmiana daty etapu szkolnego przez Komitet Główny i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich szkół gimnazjalnych na terenie Diecezji Łowickiej.

 

2. Pytania na etap szkolny pojawiają się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym o godz. 8.30. Odpowiednia ilość testów odbijana jest przez osobę wyznaczoną przez Dyrekcję szkoły. Pytania przekazane zostają wyznaczonemu katechecie w zaklejonej kopercie tuż przed etapem szkolnym.

 

3. Aby pobrać z oficjalnej strony internetowej OWR, druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.

 

3. Kod dostępu jest przesyłany przez Komitet Główny pocztą tradycyjną tylko do Dyrekcji szkoły.

 

4. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie drugiego protokołu drogą elektroniczną do Komitetu Głównego (z oficjalnej strony internetowej OWR) jest potwierdzeniem udziału szkoły w olimpiadzie.

 

5. Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 39 osób (włącznie), szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli od 40 do 50, cztery osoby a powyżej pięćdziesięciu, pięć osób. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż pięć osób.

 

6. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet główny OWR razem z pytaniami na etap szkolny.

 

§ 6.

1. Etap dekanalny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana daty etapu dekanalnego jest dopuszczalna jedynie przez decyzję Komitetu Głównego i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich uczestniczących w etapie dekanalnym.

 

2. Odpowiedzialnym za etap dekanalny jest miejscowy ks. dziekan lub kapłan oddelegowany przez ks. dziekana.

 

3. Miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego wyznacza  miejscowy ks. dziekan. Godzinę etapu dekanalnego ustala Komitet Główny na 10.00.

 

4. Pytania na etap dekanalny pocztą tradycyjną otrzymuje ks. dziekan.

 

5. Koperta z pytaniami otwierana jest w obecności piszących.

 

6. Jeśli w etapie dekanalnym brało udział do 25 osób (włącznie), dekanat na etapie diecezjalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli od 26 do 35, cztery osoby a powyżej 35, pięć osób.

UWAGA - Nie wolno zgłaszać na etap diecezjalny więcej niż pięć osób.

 

6. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet główny OWR razem z pytaniami na etap dekanalny.

 


§ 7.

1. Etap diecezjalny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana daty etapu diecezjalnego jest dopuszczalna jedynie przez decyzję Komitetu Głównego i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich uczestniczących w etapie diecezjalnym.

 

2. Nie ma możliwości, aby uczniowie pisali etap diecezjalny wcześniej albo później od wyznaczonej daty. W przypadku choroby, wyjazdu lub innego losowego wydarzenia uczeń traci szansę brania udziału w etapie diecezjalnym.

 

3. Odpowiedzialnym za etap diecezjalny jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu, lub wyznaczony przez niego do tej funkcji inny członek Komitetu Głównego.

 

4. Miejscem przeprowadzenia etapu diecezjalnego jest Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu ul. Seminaryjna 6. Godzinę etapu diecezjalnego ustala Komitet Główny na 10.00.

 

5. Po modlitwie w kaplicy, odbywa się losowanie numerów(miejsc) przez uczestników etapu diecezjalnego OWR.

 

6. Czas pisania testu, 1 godzina.

 

7. Prace uczniów ocenia Komisja Sprawdzająca powołana w tym celu przez Komitet Główny OWR. Skład Komisji Sprawdzającej zostaje podany do wiadomości uczestnikom etapu diecezjalnego i ich opiekunom.

 

8. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Odpowiedzi na pytania dodatkowe uczeń udziela przed Przewodniczącym Komisji Sprawdzającej lub delegowanym przez niego Członkiem Komitetu Głównego w obecności uczestników etapu diecezjalnego OWR i ich opiekunów.

 

§ 8.

Nagrody:

1. Gwarantowane przyjęcie dla laureatów (pierwsze trzy osoby) do Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego w  Skierniewicach lub do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szymanowie bez konieczności zdawania egzaminów wewnętrznych (warunek - średnia ocen przynajmniej 4.0 !!!).

2. Dla zwycięzców etapu diecezjalnego (pierwsze trzy osoby) trzydniowa pielgrzymka-wycieczka.

3. Nagrody mogą się zmieniać w każdej edycji olimpiady.

4. Uczestnicy OWR o nagrodach informowani są na początku olimpiady.

5. Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrody wręcza Ks. Biskup Ordynariusz lub delegowany przez niego kapłan.

 

§ 9.

Informacje dodatkowe:

1. Cała literatura wyznaczona na daną edycję OWR dostępna jest na stronie internetowej

2. Jak znaleźć stronę internetową? www.diecezja.lowicz.pl - Strona naszej diecezji. Aby odnaleźć stronę poświęconą olimpiadzie OWR należy: „wejść” w Kuria Diecezjalna Łowicka, następnie w Wydział Nauki Katolickiej i tam odnaleźć Konkursy i Olimpiady i kliknąć na OWR.

3. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem www.gizyce.lowicz.opoka.org.pl - po lewej stronie znajduje się zakładka Olimpiady. Kliknąć na OWR.

 

 

 

 

Łowicz, 30 listopada 2012 r.